TB về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 12/7/2023,  Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

20230712-BAF – Cong bo don vi thuc hien dich vu kiem toan soat xet bao cao tai chinh nam 2023