Hệ thống Trang trại đã vận hành

Trang Trại Đắk Lắk 1
 • Địa chỉ: Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
 • Diện tích: 141.213,20 m2
Trang Trại Phú Yên 1
 • Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
 • Diện tích: 124.000 m2
Trang Trại Minh Thành 1
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 119.003 m2
Trang Trại Minh Thành 2
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 108.727 m2
Trang Trại Xanh 1
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tây Ninh. 
 • Diện tích: 151.641 m2
Trang Trại Xanh 2
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. 
 • Diện tích: 102.608,2 m2
Trang Trại Đông An Khánh
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 149.252,3 m2
Trang Trại Bình Phước 1 & 2
 • Địa chỉ: Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
 • Diện tích: 256.421 m2
Trang Trại Bình Thuận 1
 • Địa chỉ: Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.
 • Diện tích: 142.300 m2
Trang Trại Bình Thuận 2
 • Địa chỉ: Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận..
 • Diện tích: 123.820 m2
Trang Trại Vũng Tàu 1
 • Địa chỉ: Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Diện tích: 120.300 m2
Trang Trại Bình Dương 2 & 3
 • Địa chỉ: Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
 • Diện tích: 300.000 m2
Trang Trại Thanh Hóa 1
 • Địa chỉ: Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
 • Diện tích: 99.614,5 m2
Trang Trại Nam An Khánh
 • Địa chỉ:  Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 150.000 m2
Trang Trại Bắc An Khánh
 • Địa chỉ: Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 165.975,6 m2
Trang Trại Liên Tiến
 • Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
 • Diện tích: 111.404 m2
Trang Trại Đình Ngọc
 • Địa chỉ: Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
 • Diện tích: 103.591 m2