Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 29/2022/GCNTPDN-VSD ngày 06/10/2022 cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 10/10/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 29/2022/GCNTPDN-VSD ngày 06/10/2022 cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (như file đính kèm email này).

20221010-BAF- Cong bo Giay chung nhan dang ky chung khoan VSD