Đơn Từ Nhiệm của Ông Nguyễn Duy Tân – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty

Ngày 30/03/2024, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty”) nhận được Đơn Từ Nhiệm của Ông Nguyễn Duy Tân – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty. Theo đó, Hội Đồng Quản Trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua các thủ tục miễn nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

20240330 – BAF – CBTT Don tu nhiem TV HĐQT Nguyen Duy Tan