Công bố thông tin về việc Chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 đã được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ngày 08/06/2023

Công bố thông tin về việc Chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 đã được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ngày 08/06/2023 tại mục Quan hệ Cổ Đông/Công Bố Thông tin/Bất thường theo đường link sau: https://baf.vn/thong-bao-chao-ban-trai-phieu-cua-cong-ty-co-phan-nong-nghiep-baf-viet-nam-phat-hanh-ra-cong-chung-dot-2/

 

20230608-BAF- Cong bo duong link chao ban trai phieu ra cong chung lan 2