Công bố Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Rico Tây Ninh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Rico Tây Ninh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần

Cập nhật ngày 04/12/2021.