Công bố Nghị Quyết số: 15.08.2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022

Công bố Nghị Quyết số: 15.08.2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

20220815-BAF- Phuong an phat hanh trai phieu chuyen doi