Công bố Nghị quyết số: 07/NQ – HĐQT ngày 19/9/2022  về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty Thiên Phú Sơn

 Công bố Nghị quyết số: 07/NQ – HĐQT ngày 19/9/2022  về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty Thiên Phú Sơn. (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

20221909-BAF-BAF – Nhan chuyen nhuong Thien Phu Son