Công bố Nghị quyết số: 06/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2022 về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu

Công bố Nghị quyết số: 06/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2022 về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu. (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

11082022-BAF- Nhan chuyen nhuong von gop Tan Chau