Công bố Nghị quyết HĐQT số 05.04.2023/NQ-HĐQT đề ngày 05/04/2023 về việc Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT đề ngày 21/03/2023

Công bố Nghị quyết HĐQT số 05.04.2023/NQ-HĐQT đề ngày 05/04/2023 về việc Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT đề ngày 21/03/2023

20230405-BAF-Cong bo Nghi Quyet dieu chinh ngay dang ky cuoi cung to chuc DHDCD 2023