Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/05/2023

Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Điều Lệ) đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/05/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty .

Ngày 19/05/2023, Công ty hoàn thành việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, theo đó Công ty mới chính thức cập nhật địa chỉ trụ sở chính vào Điều Lệ  và chính thức thực hiện việc Công bố Điều Lệ.

20230519-BAF-Dieu le duoc DHDCD thong qua ngay 10052023