Công bố Công văn số: 454/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ngày 11/7/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào báo trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Công bố Công văn số: 454/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ngày 11/7/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào báo trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

20230712-BAF-Cong bo cong van so 454 cua UBCKNN ve viec da nhan duoc day du bao cao trai phieu dot 2