Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Công ty Cổ Phần nông nghiệp BAF Việt Nam công bố thông tin:

1/ Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 09.08.2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022

2/ Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/8/2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

10082022-BAF-Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022