Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 số tiền: 300.000.000.000 từ ngày 04/7/2023 đến ngày 04/08/2023 đã được kiểm toán (“Báo Cáo”). Báo Cáo này thay thế cho Báo cáo số 0210.03.02/2023/BCSĐV-NVT2 phát hành ngày 10/11/2023 do bổ sung một số thông tin.

20240130-BAF-Bao cao ve viec su dung von trai phieu 300 ti