BAF Công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Ngày 21 /07/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số: 205/GCN-UBCK ngày 19/7/2022 cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

20220722-BAF- Cong bo giay chung nhan dang ky chao ban trai phieu ra cong chung