Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ngày 17/6/2022 Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt NAm nhận được thông báo số 1169/TB-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh dách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
(Chi tiết xem file đính kèm)
20220616_20220616 – Ra khoi danh sach CK khong du dieu kien giao dich ky quy-BAF