Thông báo số: 3504/TB-SGDHN ngày 23/12/2022 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam

Ngày 26/12/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận Thông báo số: 3504/TB-SGDHN ngày 23/12/2022  của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

20221227- BAF- Thong bao ngay giao dich dau tien trai phieu BAF