Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố tNghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

Nghị quyết HDQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Cập nhật ngày 18/01/2021.