MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

KÝ HIỆU: CST/NS_ATSH/2022_001

I. Phạm vi áp dụng

Tất cả cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc tại Công Ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam và các Công ty thành viên (sau đây gọi chung là “BaF Việt Nam”).Nhà thầu chính và nhà thầu phụ, Đại lý, Nhà cung cấp, các đối tác và chuỗi liên kết.

II. Mục đích của chính sách:

Chính sách Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) là cam kết của Công ty thực hiện các hoạt động về môi trường, sức khỏe và an toàn một cách liên tục và chủ động nhằm ngăn chặn mọi tác hại, tác động tiêu cực, thảm họa cũng như các tác động môi trường có thể phát sinh do hoạt động quản lý kinh doanh, tuân thủ các quy định về E&S hiện hành của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm Chuẩn mực Hoạt động (PS) của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Hướng dẫn EHS chung và cụ thể của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG).BaF Việt Nam cam kết thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn quốc tế, yêu cầu của đối tác và các bên liên quan với sự cải tiến liên tục.

III. Nội dung chính sách:

1. Môi trường

Tại BaF Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên là bắt buộc đối với việc thực hiện các hoạt động của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thức được sự cần thiết phải bảo tồn và phát triển các chiến lược quản lý môi trường, hiệu quả tài nguyên và đa dạng sinh học, tích cực quản lý rủi ro tiềm ẩn và giảm thiểu tác động.Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động của mình một cách có trách nhiệm với môi trường, không chỉ dựa trên việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành của quốc gia và địa phương, mà còn dựa trên các tiêu chuẩn để tổ chức đăng ký, bao gồm, ví dụ, Tiêu Hoạt động của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (2012) và Nguyên tắc EHS của WBG. Chúng tôi không ngừng phân tích rủi ro và cơ hội trong quá trình ra quyết định của chúng tôi, bao gồm cả việc cải thiện quản lý môi trường, hiệu suất và tối ưu hóa hiệu quả tài nguyên. Do đó, chúng tôi khuyến khích sử dụng công nghệ và quy trình chăn nuôi sản xuất sử dụng năng lượng và nước tiết kiệm tối ưu, quản lý chất thải, sử dụng hóa chất, ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu khí nhà kính.Theo đó, chúng tôi cam kết như sau:

 • Thực hiện các hệ thống quản lý, nhất quán với ISO 14001, xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động tới môi trường để cải thiện hiệu suất của công ty
 • Đo lường, quản lý và truyền đạt tác động môi trường của công ty, bao gồm lượng nước thải, khí thải thông qua các chỉ số hiệu suất (KPI).
 • Ưu tiên sử dụng nước và năng lượng tái tạo và hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch bất cứ khi nào có thể.
 • Sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm nước, năng lượng và nhiên liệu, một cách hiệu quả.
 • Áp dụng các phương pháp và quy trình quản lý và tiêu hủy liên quan đến việc tái sử dụng và tái chế vật liệu hoặc chất thải nếu có thể.
 • Giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với các hoạt động của công ty trong việc phát ra khí thải, nước thải, chất thải và đa dạng sinh học của địa phương.
 • Bảo vệ đa dạng sinh học của các môi trường sống xung quanh các cơ sở của công ty và đảm bảo không đánh mất tính đa dạng sinh học do các hoạt động của công ty gây ra, đưa tính đa dạng sinh học vào phạm vi đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động công nghiệp và canh tác mới. Tránh xây dựng và vận hành trong các khu vực có giá trị đa dạng sinh học , các khu vực có Môi trường sống tự nhiên hoặc có Môi trường sống quan trọng, các khu vực được xác định là Di sản thế giới và được bảo hộ Liên minh chống tuyệt chủng theo định nghĩa của IFC PS6 về Bảo tồn đa dạng sinh học và Quản lý bền vững tài nguyên sống.
 • Áp dụng các biện pháp nông nghiệp tốt để nâng cao chất lượng, độ phì nhiêu của đất, giảm thiểu xói mòn, thất thoát nước và sử dụng hiệu quả các nguyên liệu đầu vào, bao gồm việc loại trừ các sản phẩm được phân loại 1a và 1b của WHO.
 • Nâng cao nhận thức về môi trường giữa các nhân viên, nhà thầu và đối tác kinh doanh của công ty thông qua thông tin tích cực, cam kết và đào tạo.
 • Khuyến khích áp dụng các biện pháp về môi trường trong suốt chuỗi cung ứng của công ty, tuân thủ các luật lệ về môi trường hiện hành, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.
 • Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường và thực hiện đánh giá định kỳ để theo dõi, đo lường và liên tục cải thiện hiệu suất của công ty.

2. Nhân quyền và quyền lao động

BaF Việt Nam ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng các quyền con người, bao gồm cả quyền lao động, và hoàn toàn tôn trọng và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận được thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền, Công ước quốc tế về dân sự và Quyền chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. BaF Việt Nam cũng tôn trọng các nguyên tắc và quyền được quy định trong Công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế.Cam kết tôn trọng quyền con người của chúng tôi được nhấn mạnh bởi sự ủng hộ của chúng tôi đối với khuôn khổ “Bảo vệ, Tôn trọng và Biện pháp Khắc phục”, bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người được xác nhận bởi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ Tiêu chuẩn IFC, cụ thể là bao gồm các quy định về Lao động và Điều kiện làm việc.Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình dựa trên việc tôn trọng con người và quyền lao động bao gồm:

 • Quyền tự do của đoàn thể: tôn trọng quyền tự do cá nhân của từng nhân viên gia nhập công đoàn hay đoàn thể theo luật định hiện hành.
 • Không ép buộc lao động và sự dụng lao động trẻ em: không ép buộc lao động và sử dụng lao động trẻ em ở trong công ty dưới mọi hình thức.
 • Đa dạng và công bằng: đảm bảo không có sự phân biệt trong công tác tuyển dụng và sử dụng lao động liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khả năng thể chất, quan điểm chính trị, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc hoặc khuynh hướng giới tính.
 • Không quấy rối: đảm bảo một nơi làm việc không tồn tại bất kỳ hình thức quấy rối nào, bao gồm quấy rối bằng lời nói, thể chất, tinh thần và hình ảnh.
 • Công bằng trong công việc: tuân thủ luật hiện hành và định mức ngành về việc trả lương cho nhân viên, giờ làm việc và các điều kiện khác. Trả lương thưởng công bằng và cạnh tranh tương xứng với cấp bậc của nhân viên.
 • Nơi làm việc an toàn và lành mạnh: cung cấp và duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho mọi nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ.
 • Nhân quyền và quyền lao động: đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền lao động trong tất cả các hoạt động của công ty bằng cách thực hiện các đánh giá khi cần thiết và đưa ra các hành động khắc phục dựa trên các đánh giá.
 • Nguồn nhân lực: thông qua các chính sách và qui trình về nguồn nhân lực cho tất cả các hoạt động của công ty bao gồm các chính sách và qui trình về tiêu chuẩn lao động và cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng trong toàn công ty.
 • Phát triển cá nhân và nghề nghiệp: thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, bên cạnh đó, khuyến khích nhân viên cân bằng công việc và đời sống.

3. An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Tại BaF Việt Nam chúng tôi nhận thấy rằng an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là cấp thiết để thực hiện hoạt động của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thức được sự cần thiết phải giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và sản phẩm cung cấp cho khách hàng không bị ô nhiễm hoặc tạp nhiễm.Chúng tôi cam kết cung cấp thực phẩm an toàn cho người và thức ăn cho vật nuôi, không chỉ dựa trên việc tuân thủ với các luật và quy định hiện hành của địa phương cũng như các tiêu chuẩn mà tổ chức đăng ký.Chúng tôi khuyến khích sử dụng các công nghệ và quy trình sản xuất có lợi cho an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.Tại BaF Việt Nam chúng tôi đề cao đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất cho các sản phẩm của mình tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn hiện hành về sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.Theo những điều trên, chúng tôi cam kết thực hiện những điều sau:

 • Thực hiện các hệ thống quản lý và chương trình chứng nhận nhằm xác định, đánh giá và quản lý một cách có hệ thống các mối nguy và rủi ro về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi để tiếp tục cải thiện hiệu xuất hoạt động, tối ưu hóa và hiệu quả sản xuất và đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.
 • Chỉ sử dụng những phương tiện sản xuất, lưu trữ và vận chuyển để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm của công ty.
 • Lựa chọn nhà cung cấp dựa trên khả năng của họ để đáp ứng các yêu cầu của công ty về các nguyên liệu an toàn và thành phần.
 • Hỗ trợ các khách hàng bên ngoài của công ty trong việc phát triển các giải pháp khách hàng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
 • Cung cấp các chương trình đào tạo đầy đủ cho nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu tại chỗ của công ty về luật, quy định và thủ tục an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi hiện hành, cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các trách nhiệm cá nhân để cung cấp các thực phẩm thức ăn và thức ăn chăn nuôi để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Khuyến khích sử dụng các công nghệ phù hợp với môi trường để sản xuất an toàn, sạch sẽ, và bền vững hơn.
 • Xây dựng các mục tiêu có thể thực hiện được và tiến hành đánh giá định kỳ để theo dõi việc đo lường và cải thiện hiệu suất hoạt động của công ty.

4. Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động

BaF Việt Nam cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của chúng tôi, các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi đảm bảo điều này thông qua việc thúc đẩy các văn hóa, quản lý rủi ro tại nơi làm việc và việc áp dụng các nguyên tắc an toàn cho tất cả các hoạt động của chúng tôi tại các cơ sở.Chúng tôi cam kết:

 • Các nguy cơ và rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) được xác định, quản lý và đánh giá một cách có hệ thống nhất quán với OHSAS 18001 để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty. Áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định các rủi ro tại nơi làm việc, tập trung vào hệ thống phân cấp kiểm soát.
 • Xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy và rủi ro đối với các phòng ban tại nơi làm việc, điều này sẽ cho phép công ty chủ động trong công tác phòng ngừa các chấn thương, tử vong và bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp.
 • Đào tạo cho nhân viên và các nhà thầu tại chỗ về các luật an toàn và sức khỏe hiện hành, các quy định và thủ tục, đồng thời cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết.
 • Đảm bảo kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho tất cả các cơ sở của công ty, bao gồm các quy trình an toàn về cuộc sống và phòng chống cháy nổ.
 • Thúc đẩy một nền văn hóa nhận thức về an toàn bằng cách tích cực quảng bá và truyền đạt chính sách của công ty.

5. Đền bù, thu mua và thuê đất

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế về quyền đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên, cũng như các Tiêu chuẩn thực hiện PS5 của IFC về Thu hồi đất, Tái định cư không tự nguyện và PS7 về Những người bản địa. Việc thu hồi đất sẽ tuân theo tất cả các thủ tục áp dụng của địa phương, bao gồm cả việc các ủy quyền và giấy phép. Theo đó, chúng tôi cam kết những điều sau:

 • Cam kết thực hiện các bước sàng lọc nhằm tránh di dời, thay đổi tự nhiên, ảnh hưởng đến các di sản văn hóa hoặc kinh tế có sẵn, hoặc nếu không thể tránh được, sẽ nghiên cứu để thiết kế một kế hoạch phục hồi, khắc phục và giảm thiểu tác động.
 • Tránh vùng đất có sự gắn bó của tổ tiên / cộng đồng của nhóm dân tộc thiểu số bản địa và nếu không thể tránh được, chúng tôi sẽ xác định và tham khảo ý kiến toàn diện với các nhóm dân tộc thiểu số theo các nguyên tắc Tự do, được Thông báo và Đồng thuận trước, và phát triển một Dân tộc Bản địa thích hợp Lập kế hoạch tuân thủ IFC PS7 về Người bản địa trước khi thực hiện các giao dịch ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương và người dân tốc trên địa bàn với các quyền sử dụng đất theo Luật định.
 • Đảm bảo cam kết đối thoại cởi mở và đầy đủ với tất cả những người sử dụng đất, chủ sở hữu, những người định cư chính thức hoặc chưa chính thức, các cộng đồng bị ảnh hưởng bằng cách của IFC về Thu hồi đất, Tái định cư không tự nguyện và Những người bản địa. Cam kết xác định đầy đủ tất cả các thiệt hại kinh tế, văn hóa, môi trường phát sinh và cam kết giảm thiểu, khôi phục và bù đắp những tác động này theo cách phù hợp với văn hóa và tương xứng với bản chất và quy mô của các tác động đó.
 • Thiết lập và thực hiện các kế hoạch thiết thực để giảm thiểu hoặc bồi thường trong giới hạn của luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn IFC, đồng thời áp dụng các biện pháp để giảm thiểu nếu có bất kỳ tác động tiêu cực nào xảy ra.

6. Đối với các bên liên quan

Tại BaF Việt Nam trong hoạt động vận hành xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh từ nông trại đến bàn ăn, chúng tôi nhận thức rằng các tác động có thể vượt ra ngoài phạm vi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là phải hiểu và quản lý các ảnh hưởng này nếu chúng ta muốn trở thành một doanh nghiệp thành công và bền vững.Để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức kinh doanh và mang lại giá trị tích cực cho xã hội, chúng tôi tin rằng việc đối thoại cởi mở với các bên liên quan của chúng tôi, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và sự hiểu biết, là điều cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi cố gắng mang lại lợi ích chung và giá trị lâu dài cho các bên liên quan của chúng tôi và tạo ra sự khác biệt tích cực trong cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Chúng tôi hướng tới xây dựng cộng đồng vững mạnh bằng cách tạo điều kiện cho những người kém may mắn để cải thiện tương lai của họ trong bối cảnh kinh doanh nông nghiệp quốc tế.Các bên liên quan là các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức quan tâm đến BaF Việt Nam và có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh của chúng tôi.Để tuân thủ các Tiêu chuẩn hoạt động của IFC và để đạt được sự đồng hành của các bên liên quan, chúng tôi cam kết với bản thân những điều sau:

 • Việc cam kết giữa các bên liên quan là một quá trình liên tục và các bên cùng có lợi, mang lại những cơ hội để tham gia thảo luận và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
 • Cam kết sự quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan, để thấu hiểu các quan điểm và kỳ vọng của các bên, đặc biệt với sự tham gia của các nhóm yếm thế.
 • Coi trọng việc giao tiếp cởi mở, trung thực. Nếu cần thiết, thành lập một kênh thông tin để truyền đạt thông tin một cách chính xác, dễ hiểu tới các bên liên quan.
 • Đảm bảo việc đối thoại hai chiều với các bên liên quan trên cơ sở thường xuyên liên tục, để tham khảo ý kiến về sự tác động đến môi trường, xã hội do quá trình hoạt động của công ty, và giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng xấu gây ra.
 • Quản lý việc bố trí an ninh và sử dụng lực lượng bảo vệ tại các trụ sở của công ty theo luật hiện hành, để tránh các hành động lạm dụng trái pháp luật chống lại công nhân và cộng đồng.
 • Cung cấp cho các bên liên quan một qui trình khiếu nại, ví dụ như đường dây nóng để báo cáo các mối lo ngại một cách bí mật được điều chỉnh bởi các thủ tục hiện hành của công ty và đáp ứng các tiêu chí cốt lõi về tính hợp pháp, khả năng tiếp cận, khả năng dự đoán, tính công bằng, minh bạch.

7. Quy tắc ứng xử của nhà cung cấp

BaF Việt Nam luôn tích cực xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp của mình trên cơ sở kinh doanh có trách nhiệm và bền vững. Chính sách này nêu ra các nguyên tắc và yêu cầu mà chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp của mình tuân thủ, những nguyên tắc này sẽ hỗ trợ cả đôi bên đảm bảo được mức độ chính trực cao và có trách nhiệm với xã hội, môi trường bền vững đồng thời với mang lại lợi nhuận kinh tế.Chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp duy trì và tôn trọng các Nguyên tắc này cũng như phổ biến và đào tạo nhân sự nội bộ của họ, bao gồm:

(i) Tuân thủ các nguyên tắc chung về đạo đức kinh doanh;

(ii) Nhân quyền và quyền người lao động;

(iii)An toàn nghề nghiệp và sức khỏe nghề nhiệp;

(iv) Cam kết tôn trọng, tuân thủ và hướng đến lợi ích Cộng đồng địa phương;

(v) Đảm bảo quản lý chuỗi cung ứng tuân thủ các nguyên tắc bền vững;

(vi) Cam kết phát triển nông nghiệp bền vững;

(vii) Tuân thủ và tôn trọng quyền sử dụng đất của người địa phương;

(viii) Minh bạch chuỗi cung ứng.

8. Phúc lợi động vật

BaF Việt Nam ý thức rằng lợi ích của động vật trang trại trong hệ thống sản xuất là điều cần được quan tâm. Phúc lợi động vật không chỉ bao gồm đảm bảo sức khỏe và tình trạng thể chất tốt, mà còn cả sức khỏe tinh thần và tôn trọng các hành vi đặc trưng của loài.Do đó chúng tôi cam kết hướng đến các nguyên tắc về phúc lợi động vật như sau:

 • Đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ để duy trì sức khỏe và sức sống.
 • Cung cấp một môi trường sinh hoạt nghỉ ngơi thoải mái.
 • Phòng ngừa hoặc chẩn đoán và điều trị nhanh chóng các thương tích và bệnh tật.
 • Đảm bảo môi trường sống không có sợ hãi và đau khổ.

IV. Hiệu lực thi hành:

Kể từ ngày 20/12/2022 cho đến khi có chính sách mới thay thế ./. 

Tải xuống PDF