Công bố thông tin về Cổ phiếu BAF

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Giấy chứng nhận chào bán Cổ Phiếu ra công chúng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Giấy chứng nhận chào bán Cổ Phiếu ra công chúng

Quy chế hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu BAF

Thông báo chào bán cổ phiếu Công ty BaF

Cập nhật ngày 30/07/2021.