Công bố về việc nhận chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty Tâm Hưng

Công bố Nghị Quyết số:0905/NQ-BAF ngày 09/05/2022 về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng tối thiểu 80% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng (Chi tiết xem trong file gửi kèm).
09052022_BAF_Cong bo ve viec chap thuan nhan chuyen nhuong toi thieu 80% von dieu le Cong ty Tam Hung