Công bố Nghị quyết HĐQT vv phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam Công bố Nghị Quyết của HĐQT Về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
(Chi tiết theo file gửi kèm).
20221706-BAF CBTT vv Phe duyet hop dong, giao dich voi nguoi noi bo, nguoi co lien quan