Báo cáo tài chính Quý IV – 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Báo cáo tài chính Quý IV – 2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:
28012022-BAF-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-31.12.21

28012022-BCTC-Giai-trinh-chenh-lech-BCTC-hop-nhat-31.12.21

28012022-BAF-Bao-cao-tai-chinh-tong-hop-31.12.21

28012022-BCTC-Giai-trinh-chenh-lech-BCTC-tong-hop-31.12.21

Cập nhật ngày 28/01/2021.