Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021 so với năm 2020

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2021 so với năm 2020

Cập nhật ngày 15/02/2022.