Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ Sở hữu

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam Công bố Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ Sở hữu(file đính kèm).
2022052022 -BAF – Bao cao ket qua phat hanh co phieu