BAF công bố thông tin thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện trả cổ tức

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết xem trong file gửi kèm).
26042022_BAF_Cong bo thong tin ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen nhan co phieu phat hanh do thuc hien chi tra co tuc