BAF Công bố Thông báo số 03/TB-BAF ngày 25/04/2022 về việc phát hành Cổ phiếu để chi trả cổ tức

Công ty BAF Việt Nam Công bố Thông báo số 03/TB-BAF ngày 25/04/2022 về việc phát hành Cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
25042022 _BAF_ Cong bo thong tin ve viec phat hanh co phieu de tra co tuc theo thong bao so 03 ngay 25042022