BAF Công bố tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận DKKD lần thứ 15

Ngày 06/06/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do phòng Đăng ký kinh doanh TP Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 15 về việc tăng vốn điều lệ: từ 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng) lên 1.435.200.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu đồng) (Chi tiết xem trong file gửi kèm).20220603_BAF_Thay doi dkkd lan thu 15