Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Cập nhật ngày 01/09/2021.