Báo cáo tài chính Quý III – năm 2021

30/10/2021
30/10/21 – Công văn Giải trình chênh lệch BTTC hợp nhất – Quý III.2021 30/10/21 – BAF – BCTC hợp nhất Quý III – 2021  30/10/21 – Công văn Giải trình chênh lệch BTTC tổng hợp – Quý III.2021 30/10/21 – BAF – BCTC Tổng hợp Quý III – 2021

Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2021

06/09/2021
06/09/2021 –  BAF – Báo cáo hợp nhất kiểm toán 30.6.2021 06/09/2021 –  BAF – Báo cáo tổng hợp kiểm toán 30.6.2021

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020

30/07/2021
30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán 30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính tổng hợp 2020 đã kiểm toán 30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán