Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2021

06/09/2021
06/09/2021 –  BAF – Báo cáo hợp nhất kiểm toán 30.6.2021 06/09/2021 –  BAF – Báo cáo tổng hợp kiểm toán 30.6.2021

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

30/07/2021
30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán 30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính tổng hợp 2020 đã kiểm toán 30/07/2021 –  BAF: Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán