Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

20/01/2022
20/01/2022 – 20220120 – BAF – Thong bao ve ngay cuoi cung de thuc hien quyen tham du DHDCD thuong nien 2022

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/01/2022
18/01/2022 – 20220118 – BAF – NQ HDQT ve viec to chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2022

Công bố nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Rico Tây Ninh

04/12/2021
04/12/2021 – BAF – Nghị quyết HDQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần
1 / 3123