Thông báo số: 16/2022/TB-BAF ngày 24 tháng 06 năm 2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam công bố Thông báo số 16/2022/TB-BAF ngày 24 tháng 06 năm 2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem file đính kèm).
20220624 -BAF- Cong bo thong bao so 162022 ve ngay dang ky cuoi cung de thục hien quyen lay y kien co dong bang van ban